Het coronavirus - gevolgen voor het jeugdtoerisme

(update 14 april 2021)

Het coronavirus heeft ons leven volledig omgegooid. CJT probeert zo goed als mogelijk de gevolgen voor het jeugdtoerisme in kaart te brengen en waar mogelijk te beperken en staat ook in nauw contact met koepelorganisaties en overheid. Een stand van zaken van wat we vandaag weten en kunnen adviseren …

Heropstart

Uitgangspunt is het protocol voor jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen, goedgekeurd door Toerisme Vlaanderen. Op basis hiervan kan je een eigen draaiboek opstellen voor je jeugdverblijfcentrum of kampeerterrein. In maart publiceren we een aangepast protocol, met enkele kleine wijzigingen.

Op onze documentenpagina vind je handleidingen en gidsen m.b.t.

 • heropstart
 • schoonmaken en desinfecteren
 • medewerkers
 • noodprocedure
 • legionella

Welke groep mag wanneer en onder welke voorwaarden komen?

De jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen mogen (officieel) geopend blijven, maar momenteel geldt een verbod op groepsovernachtingen. Wat betekent dit concreet per soort groep?

 • Voor het Vlaamse onderwijs gelden algemene draaiboeken. Minstens tot 16 mei zijn meerdaagse schooluitstappen verboden. Als de coronacijfers verder de goede richting uitgaan, behoort een heropstart vanaf 17 mei nog tot de mogelijkheden. Op dat moment zouden scholen welkom zijn op basis van een eigen risicoanalyse of kunnen ze de richtlijnen volgen die we hebben uitgeschreven samen met de onderwijskoepels.
  Voor hoger onderwijs geldt geen formeel verbod, maar moeten hogescholen en universiteiten zelf een risicoanalyse opstellen. Als ze echter aan alle eisen moeten voldoen uit de draaiboeken (zeker nu ze zich in code rood bevinden), is het in de praktijk niet mogelijk om meerdaagse uitstappen voor studenten te organiseren. Dat wordt ons ook bevestigd door het kabinet van minister van onderwijs Weyts.
 • Jeugdwerk kan minstens tot 31 mei geen activiteiten met overnachtingen organiseren.
  Dagkampen zijn mogelijk voor groepen van maximum 10 personen, begeleiders niet meegeteld. Voor groepen met kinderen tot 12 jaar worden de activiteiten “in de mate van het mogelijke” buiten georganiseerd. De activiteiten worden voor de leeftijdsgroep 13-18 jaar verplicht buiten georganiseerd, daarbij moeten de regels van social distancing “in de mate van het mogelijke” worden gerespecteerd. Vanaf 8 mei worden deze regels voor dagactiviteiten versoepeld.
 • Voor sport- en cultuurkampen voor jeugd gelden dezelfde regels als voor jeugdwerk.
 • Leefgroepen uit bijvoorbeeld de bijzondere jeugdzorg worden beschouwd als een huishouden. Zij kunnen dus als leefgroep wel overnachten, rekening houdend met hun sectorprotocol.
 • Verenigingen of clubs die zich niet kunnen beroepen op een goedgekeurd sectorprotocol, kunnen sowieso geen meerdaagse verblijjven organiseren.
 • Keukens, refters en gemeenschappelijke ruimtes mogen wel open blijven voor dagactiviteiten (zonder overnachting dus). -12 mag binnen eten, +12 moet buiten eten.
 • Voor niet-georganiseerde groepen (vrienden, families ...) geldt tot 7 mei de beperking dat er slechts kan verhuurd worden aan één huishouden met één knuffelcontact. Vanaf 8 mei wordt dit één huishouden + twee andere personen uit eenzelfde huishouden. Daarbovenop mag een groep in de openbare ruimte niet groter zijn dan 4 personen (kinderen jonger dan 12 buiten beschouwing gelaten), vanaf 26 april wordt dit opnieuw 10 personen. Dit alles in acht genomen is het praktisch nog niet mogelijk om de komende weken vrienden- en familiegroepen te ontvangen in jeugdverblijfcentra en dat zal wellicht zo blijven tot minstens de start van de zomer.

Bovenstaande geldt voor Vlaamse groepen. Voor Brusselse en Waalse groepen zijn de regels meestal gelijklopend. Voor buitenlandse groepen gelden zowel de regels van het land van oorsprong als van ons land. De grenzen blijven tot 18 april gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen.

Annulatieregeling

We spreken van overmacht wanneer de overheid logies verbiedt om te openen of groepen verbiedt om een meerdaags verblijf te organiseren, op voorwaarde dat de groep op het moment van de initiële boeking niet op de hoogte was van de coronadreiging (voor maart 2020). Het is dan aan uitbater en groep om samen tot een 'minnelijke schikking' te komen, bijvoorbeeld door te werken met vouchers. Jeugdverblijfcentra die naast overnachting en maaltijden, ook betalende activiteiten aanbieden aan de groepen, dienen rekening te houden met de regelgeving rond pakketreizen.

Voor boekingen die geannuleerd worden en waarbij geen overmacht kan worden ingeroepen (bijvoorbeeld lagere scholen in code geel), adviseren we om in eerste instantie de annulatievoorwaarden te hanteren. In sommige gevallen kan omboeken naar een later moment een oplossing zijn, maar dan liefst in een periode die anders niet verhuurd zou geraken, anders komt het in de feiten neer op een kosteloze annulatie.

Erkende jeugdverblijfcentra die gebruik maken van de steunmaatregelen van de Vlaamse regering om het geleden omzetverlies te compenseren, zijn verplicht om de groepen wiens verblijf niet is doorgegaan, volledig te vergoeden (cash of via omboeking).

Steunmaatregelen

 • De Vlaamse regering maakte begin juni 2020 een budget van 12,1 miljoen euro vrij voor steunmaatregelen voor omzetverlies in ALLE erkende jeugdverblijfcentra. Een eerste schijf had betrekking op de periode tussen 14 maart en 7 juni en werd door Toerisme Vlaanderen uitbetaald begin september.
  Een tweede schijf m.b.t. de periode van 8 juni tot 31 augustus werd uitbetaald in de loop van november.
  Een derde schijf m.b.t. de periode van 1 september tot 30 november werd uitbetaald in februari.
 • De Vlaamse regering maakte begin april 2021 een extra budget van 4,36 miljoen euro vrij om ook in 2021 het omzetverlies van ALLE erkende jeugdverblijfcentra deels te kunnen compenseren. De modaliteiten worden momenteel uitgewerkt.
 • Jeugdverblijfcentra die erfpacht betalen aan de Vlaamse overheid, worden in 2020 vrijgesteld van betaling.
 • De hinderpremie corona kon in het voorjaar 2020 aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen. Belangrijkste voorwaarde is dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen).
 • De ondersteuningspremie corona (2000 euro) kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze in de periode van 8 juni tot 8 juli minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). De premie aanvragen kan tot 15 augustus.
 • Het Vlaams beschermingsmechanisme kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze tijdens een bepaalde periode minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De premie bedraagt een vast percentage van de normale omzet en er gelden minimum- en maximumbedragen, naargelang het aantal voltijdse equivalenten in dienst.
  Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie en ondersteuningspremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen).
  De details verschillen per periode:
  * Vlaams beschermingsmechanisme 1 (1 augustus tot 30 september) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 2 (1 of 19 oktober tot 15 november) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 3 (16 november tot 31 december) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 4 (1 tot 31 januari) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 5 (1 tot 28 februari) - aan te vragen tot 30 april
  * Vlaams beschermingsmechanisme voor maart en april kunnen binnenkort aangevraagd worden, de premie voor april wordt berekend op 15 % van het omzetverlies in dezelfde maand in 2019
 • Jeugdverblijfcentra met een omzet van minstens 450 000 euro in de drie laatste kwartalen van 2019 komen ook in aanmerking voor het globalisatiemechanisme, indien boekhoudkundige verliezen werden gemaakt en minstens 60 % omzetverlies werd geleden in de drie laatste kwartalen van 2020. Reeds ontvangen coronasteun wordt wel in mindering gebracht.
 • Uitbaters die als zelfstandige een jeugdverblijfcentrum uitbaten, kunnen gebruik maken van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit is cumuleerbaar met de hinderpremie, ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme.
  De maatregel is verlengd tot 30 juni 2021.
 • Toeristische ondernemingen (ook jeugdverblijfcentra) die willen investeren in de heropstart, maar momenteel niet (meer) beschikken over het nodige kapitaal hiervoor, kunnen gebruik maken van het Vlaams stimulusprogramma voor toerisme. De steun heeft betrekking op investeringen in gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering of professionalisering. Er wordt maximum 200 000 euro steun toegekend, jeugdverblijfcentra dienen 60 % van de steun binnen de vijf jaar terug te betalen. Aanvragen kan tot 31 maart 2021.
 • In 2020 en 2021 geldt voor jeugdverblijfcentra een vrijstelling op de bijdrage aan het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid).
 • Tijdelijke werkloosheid: werkgevers kunnen hiervan gebruik maken en daarbij verwijzen naar de gevolgen van het coronavirus. Hard getroffen sectoren, zoals de horeca, kunnen (minstens) tot 30 juni 2021 blijven genieten van de vereenvoudigde procedure. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de RVA. Je vindt op deze website ook het formulier waarmee je je aanvraag als werkgever kan doen om in aanmerking te komen voor de vereenvoudigde procedure.
 • Een beperkt aantal jeugdverblijfcentra is btw-plichtig. Zij genieten van de btw-verlaging naar 6 %, behalve op alcoholische dranken en dit tot 31 december 2020.
 • Fiscale maatregelen: dit gaat vooral over spreiding van betaling bij belastingen en btw. Zo geldt er voor de horeca een uitstel van betaling van RSZ tot 15 december 2020. Dit uitstel werd automatisch toegekend.
 • Voor het derde kwartaal 2020 van de RSZ-bijdragen werd een premie voorzien die de kwartaalbedragen voor het derde kwartaal compenseert. Deze werd automatisch toegekend door de RSZ.
 • Het gedeelte van de eindejaarspremie 2020 dat door werknemers verworven werd tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid, wordt gedekt door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Horeca.
 • Betalingsuitstel kredieten: ondernemingen (ook non-profitorganisaties) die moeilijkheden ondervinden om de lening bij hun bank af te betalen, kunnen betalingsuitstel vragen voor de kapitaalsaflossing. De rente blijft wel doorlopen.
  Als de voorziene termijn van maximaal negen maanden is bereikt, engageren de banken zich om aan financieel gezonde bedrijven extra betalingsuitstel te verlenen tot 30 juni 2021.
 • De Vlaamse regering voorziet een herstartlening aan een rentevoet van 1 %, om nieuwe voorraden (bijvoorbeeld voedsel) te kunnen inslaan bij de heropstart. Aanvragen zal wellicht pas mogelijk zijn vanaf juni 2021.
 • Toeristentaks: de toeristische sector vraagt een vrijstelling van de gemeentelijke toeristentaks tijdens de coronacrisis. Het aantal jeugdverblijfcentra dat vandaag toeristentaks betaalt, is gelukkig beperkt, maar voor de jeugdverblijfcentra die dit wel betalen, zou dit zeker een welkome maatregel zijn. We hadden hierover reeds contact met een aantal betrokken gemeentes.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de voorschotten van werkings- en personeelssubsidie in 2020 versneld uit. Dezelfde regeling geldt ook in 2021.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media gaat flexibel om met het al dan niet behalen van minimumvoorwaarden voor werkings- en personeelssubsidie 2020, ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Deze maatregel zal ook van toepassing zijn in het subsidiejaar 2021.
 • Gratis hygiënepakketten: De Ambrassade, Colruyt en minister van jeugd Dalle stelden bij de start van de kampzomer 2020 gratis hygiënepakketten ter beschikking. Ook jeugdverblijfcentra konden pakketten aanvragen.

Nog extra vragen?

Je vindt de antwoorden hopelijk terug op onze pagina met veelgestelde vragen. Of je neemt contact op met ons: ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK