Het coronavirus - gevolgen voor het jeugdtoerisme

(update 12 januari 2021)

Het coronavirus heeft ons leven volledig omgegooid. CJT probeert zo goed als mogelijk de gevolgen voor het jeugdtoerisme in kaart te brengen en waar mogelijk te beperken en staat ook in nauw contact met de overheid. Een stand van zaken van wat we vandaag weten en kunnen adviseren …

Heropstart

Uitgangspunt is het protocol voor jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen, goedgekeurd door Toerisme Vlaanderen. Op basis hiervan kan je een eigen draaiboek opstellen voor je jeugdverblijfcentrum of kampeerterrein. Binnenkort publiceren we een aangepast protocol, met enkele kleine wijzigingen.

Op onze documentenpagina vind je handleidingen en gidsen m.b.t.

 • heropstart
 • schoonmaken en desinfecteren
 • medewerkers
 • noodprocedure
 • legionella

Welke groep mag wanneer en onder welke voorwaarden komen?

De jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen mogen (officieel) geopend blijven, maar momenteel geldt een verbod op groepsovernachtingen. Wat betekent dit concreet per soort groep?

 • Voor het Vlaamse onderwijs gelden algemene draaiboeken. Minstens tot en met de paasvakantie zijn meerdaagse schooluitstappen verboden.
  Eens de maatregelen opnieuw versoepeld worden, zijn scholen welkom op basis van een eigen risicoanalyse of kunnen ze de richtlijnen volgen die we hebben uitgeschreven samen met de onderwijskoepels.
  Voor hoger onderwijs geldt geen formeel verbod, maar moeten hogescholen en universiteiten zelf een risicoanalyse opstellen. Als ze echter aan alle eisen moeten voldoen uit de draaiboeken (zeker nu ze zich in code rood bevinden), is het in de praktijk niet mogelijk om meerdaagse uitstappen voor studenten te organiseren. Dat wordt ons ook bevestigd door het kabinet van minister van onderwijs Weyts.
 • Voor jeugdwerk kunnen we voor de uitgebreide regels verwijzen naar de website van De Ambrassade. Overnachtingen zijn verboden tot minstens 1 maart. Heel wat antwoorden vind je ook op onze lijst met veelgestelde vragen.
 • Voor sportkampen in internaatsverband geldt een verbod op overnachtingen tot minstens 1 maart. Nieuwe protocollen worden later verwacht.
 • Het cultuurprotocol legt algemeen een aantal strenge regels op, die een meerdaags verblijf praktisch onhaalbaar maken, het wordt dan ook ten sterkste afgeraden door de sectorfederaties. Ook het verbod op jeugdkampen is hier van toepassing.
 • Verenigingen of clubs die zich niet kunnen beroepen op een goedgekeurd sectorprotocol, kunnen sowieso geen meerdaagse verblijjven organiseren.
 • Keukens, refters en gemeenschappelijke ruimtes mogen wel open blijven voor dagkampen (zonder overnachting dus) voor -12-jarigen.
 • Voor niet-georganiseerde groepen (vrienden, families ...) geldt minstens tot 1 maart de beperking dat er slechts kan verhuurd worden aan één huishouden met één knuffelcontact. Daarbovenop mag een groep in de openbare ruimte nooit groter zijn dan 4 personen (kinderen jonger dan 12 buiten beschouwing gelaten). Dit in acht genomen is het praktisch niet mogelijk om momenteel vrienden- en familiegroepen te ontvangen in jeugdverblijfcentra. Ook voor de komende maanden zijn we weinig hoopvol om veel niet-georganiseerde groepen te kunnen verwelkomen.

Bovenstaande geldt niet alleen voor Vlaamse groepen. Voor Brusselse en Waalse groepen zijn de regels gelijklopend, zij moeten zich bovendien op Vlaams grondgebied ook aan de Vlaamse regels houden, waardoor groepsovernachtingen dus sowieso verboden zijn. Ook voor buitenlandse groepen gelden zowel de regels van het land van oorsprong als van ons land.

Annulatieregeling

We spreken van overmacht wanneer de overheid logies verbiedt om te openen of groepen verbiedt om een meerdaags verblijf te organiseren, op voorwaarde dat de groep op het moment van de initiële boeking niet op de hoogte was van de coronadreiging (voor maart 2020). Het is dan aan uitbater en groep om samen tot een 'minnelijke schikking' te komen, bijvoorbeeld door te werken met vouchers. Jeugdverblijfcentra die naast overnachting en maaltijden, ook betalende activiteiten aanbieden aan de groepen, dienen rekening te houden met de regelgeving rond pakketreizen.

Voor boekingen die geannuleerd worden en waarbij geen overmacht kan worden ingeroepen (bijvoorbeeld lagere scholen in code geel), adviseren we om in eerste instantie de annulatievoorwaarden te hanteren. In sommige gevallen kan omboeken naar een later moment een oplossing zijn, maar dan liefst in een periode die anders niet verhuurd zou geraken, anders komt het in de feiten neer op een kosteloze annulatie.

Erkende jeugdverblijfcentra die gebruik maken van de steunmaatregelen van de Vlaamse regering om het geleden omzetverlies te compenseren, zijn verplicht om de groepen wiens verblijf niet is doorgegaan, volledig te vergoeden (cash of via omboeking).

Steunmaatregelen

 • De Vlaamse regering maakte begin juni een budget van 12,1 miljoen euro vrij voor steunmaatregelen voor omzetverlies in ALLE erkende jeugdverblijfcentra. Een eerste schijf had betrekking op de periode tussen 14 maart en 7 juni en werd door Toerisme Vlaanderen uitbetaald begin september.
  Een tweede schijf m.b.t. de periode van 8 juni tot 31 augustus werd uitbetaald in de loop van november.
  Een derde schijf m.b.t. de periode van 1 september tot 30 november zal uitbetaald worden begin februari.
 • Jeugdverblijfcentra die erfpacht betalen aan de Vlaamse overheid, worden in 2020 vrijgesteld van betaling.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de voorschotten van werkings- en personeelssubsidie in 2020 versneld uit.
 • De hinderpremie corona (4000 euro voor de periode tussen 14 maart en 5 april, 160 euro per bijkomende sluitingsdag (d.i. tussen 6 april en 7 juni) kon aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen. Belangrijkste voorwaarde is dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen).
 • De ondersteuningspremie corona (2000 euro) kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze in de periode van 8 juni tot 8 juli minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). De premie aanvragen kan tot 15 augustus.
 • Het Vlaams beschermingsmechanisme kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze tijdens de maanden augustus en september minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezefde periode in 2019. De premie bedraagt 7,5 % van de omzet van augustus-september in 2019 en is maximaal 15 000 euro. Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie en ondersteuningspremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). De premie aanvragen is mogelijk tot 15 november.
 • Het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra, op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze in de periode van 1 oktober tot 15 november minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezefde periode in 2019. De premie bedraagt dan 10 % van de omzet van diezelfde periode in 2019. De premie bedraagt sowieso minimaal 1000 euro en, als je minder dan 10 werknemers in dienst hebt, maximaal 11 250 euro. Voor grotere ondernemingen gelden hogere maximumbedragen.
  Als je in bovenstaande periode net niet aan 60 % omzetverlies komt, loont het de moeite om na te kijken of je minstens 60 % omzetverlies hebt in de periode tussen 19 oktober en 15 november. De premie bedraagt dan maximaal 7 500 euro als je minder dan 10 werknemers in dienst hebt, met een minimum van 600 euro.
  Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie en ondersteuningspremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). De premie aanvragen kan tot 31 december.
 • Het bijkomend Vlaams beschermingsmechanisme kan aangevraagd worden door wie een omzetverlies lijdt van minstens 60 % in de periode van 16 november tot 31 december. Het gaat dan opnieuw over een premie die 10 % bedraagt van de omzet van dezelfde periode in 2019. De premie bedraagt sowieso minimaal 1000 euro en, als je minder dan 10 werknemers in dienst hebt, maximaal 11 250 euro. Voor grotere ondernemingen gelden hogere maximumbedragen. .
  Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie en ondersteuningspremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). De premie aanvragen kan tot 15 februari.
 • Ook voor de maanden januari-februari kan beroep worden gedaan op het Vlaams beschermingsmechanisme, indien mlnstens 60 % omzetverlies. Meer info volgt snel.
 • Jeugdverblijfcentra komen ook in aanmerking voor de globalisatiepremie, indien minstens 70 % omzetverlies werd geleden in de drie laatste kwartalen van 2020.
 • Uitbaters die als zelfstandige een jeugdverblijfcentrum uitbaten, kunnen gebruik maken van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit is cumuleerbaar met de hinderpremie, ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme.
  Je dient in het najaar 2020 te kiezen tussen het crisisoverbruggingsrecht en het relance-overbruggingsrecht.
  Vanaf 1 januari tot minstens 31 maart 2021 geldt een nieuw systeem, waarbij je als zelfstandige uitbater moet kunnen aantonen dat je de vorige maand minstens 40 % omzetverlies hebt geleden t.o.v. dezelfde maand in 2019.
 • Toeristische ondernemingen (ook jeugdverblijfcentra) die willen investeren in de heropstart, maar momenteel niet (meer) beschikken over het nodige kapitaal hiervoor, kunnen gebruik maken van Levenslijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over investeringen in ventilatie, aanpassing van de infrastructuur of digitalisering. Er wordt maximum 200 000 euro steun toegekend, jeugdverblijfcentra dienen 60 % van de steun binnen de vijf jaar terug te betalen. Meer details volgen binnenkort.
 • In 2020 geldt voor jeugdverblijfcentra een vrijstelling op de bijdrage aan het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid).
 • Tijdelijke werkloosheid: werkgevers kunnen hiervan gebruik maken en daarbij verwijzen naar de gevolgen van het coronavirus. Hard getroffen sectoren, zoals de horeca, kunnen (minstens) tot 31 maart 2021 blijven genieten van de vereenvoudigde procedure (de mogelijkheid is voorzien om de maatregel opnieuw te verlengen als de coronacrisis nadien blijft aanhouden). Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de RVA. Je vindt op deze website ook het formulier waarmee je je aanvraag als werkgever kan doen om in aanmerking te komen voor de vereenvoudigde procedure.
 • Een beperkt aantal jeugdverblijfcentra is btw-plichtig. Zij genieten van de btw-verlaging naar 6 %, behalve op alcoholische dranken en dit tot 31 december 2020.
 • Fiscale maatregelen: dit gaat vooral over spreiding van betaling bij belastingen en btw. Zo geldt er voor de horeca een uitstel van betaling van RSZ tot 15 december 2020. Dit uitstel werd automatisch toegekend.
 • Voor het derde kwartaal van de RSZ-bijdragen wordt een premie voorzien die de kwartaalbedragen voor het derde kwartaal compenseert. Deze wordt automatisch toegekend door de RSZ.
 • Het gedeelte van de eindejaarspremie dat door werknemers verworven werd tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid, wordt gedekt door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Horeca.
 • Betalingsuitstel kredieten: ondernemingen (ook non-profitorganisaties) die moeilijkheden ondervinden om de lening bij hun bank af te betalen, kunnen betalingsuitstel vragen voor de kapitaalsaflossing. De rente blijft wel doorlopen. Dit is het resultaat van afspraken tussen (toenmalig) minister van financiën De Croo en de bankensector. Oorspronkelijk liep deze maatregel tot eind oktober, tot 20 september kon je een aanvraag indienen om het betalingsuitstel te verlengen tot 31 december 2020.
  Een probleem is dat er van deze maatregel (omwille van Europese regelgeving) niet langer dan negen maanden kan gebruik gemaakt worden.
 • Toeristentaks: de toeristische sector vraagt een vrijstelling van de gemeentelijke toeristentaks tijdens de coronacrisis. Het aantal jeugdverblijfcentra dat vandaag toeristentaks betaalt, is gelukkig beperkt, maar voor de jeugdverblijfcentra die dit wel betalen, zou dit zeker een welkome maatregel zijn. We hadden hierover reeds contact met een aantal betrokken gemeentes.
 • Gratis hygiënepakketten: De Ambrassade, Colruyt en minister van jeugd Dalle stelden bij de start van de kampzomer 2020 gratis hygiënepakketten ter beschikking. Ook jeugdverblijfcentra konden pakketten aanvragen.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media bekijkt of flexibel kan omgegaan worden met het al dan niet behalen van minimumvoorwaarden voor werkings- en personeelssubsidie, ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Een besluit van de Vlaamse regering wordt momenteel voorbereid.

Nog extra vragen?

Je vindt de antwoorden hopelijk terug op onze pagina met veelgestelde vragen. Of je neemt contact op met ons: ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK