Home » Thema's » Uitbating » Types en formules » Criteria voor erkenning

Criteria voor erkenning

Sinds 1 januari 2010 bepaalt het Vlaamse logiesdecreet welke soorten verblijven onder welke regels vallen. De logica is: iedereen moet voldoen aan het logiesdecreet, behalve volgende categorieën:

- jeugdverblijfcentra die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden uit het decreet 'toerisme voor allen'

- jeugdlokalen die minder dan 60 dagen per jaar verhuren aan jeugdgroepen (meldingsplicht aan de burgemeester volstaat)

- kampeerterreinen die minder dan 75 dagen per jaar verhuren aan jeugdgroepen (meldingsplicht aan de burgemeester volstaat)

De eerste categorie van de 'klassieke' jeugdverblijfcentra valt dus onder het decreet 'toerisme voor allen'. De erkenning 'toerisme voor allen' is niet alleen een soort kwaliteitslabel, het is ook een voorwaarde om subsidies te kunnen krijgen van de Vlaamse overheid.

Voor de twee laatste groepen (jeugdlokalen en kampeerterreinen) gelden geen specifieke Vlaamse regels, al kan een jeugdlokaal met beperkte verhuur natuurlijk ook de keuze maken om zich toch te laten erkennen via het decreet 'toerisme voor allen' en gebruik te maken van de bijhorende voordelen.

Erkenningen worden uitgereikt door Toerisme Vlaanderen. Het speelt geen rol wie het jeugdverblijf uitbaat: een vzw, een particulier, een feitelijke vereniging, een bvba enz. Ook qua capaciteit bestaan er geen normen.

De gebouwen moeten gelegen zijn binnen het Vlaams Gewest. Verblijven gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen enkel in aanmerking als ze uitgebaat worden door "personen die wegens hun activiteiten uitsluitend behoren tot de Vlaamse Gemeenschap".

Om erkend te kunnen zijn als jeugdverblijfcentrum, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. We overlopen ze hieronder.

Drempels verlagen

lees meer

Het verlagen van de drempel naar de doelgroepen van 'toerisme voor allen' (gezinnen, jeugd, personen met een handicap, personen die in armoede leven, bejaarden en eenoudergezinnen) moet je waar maken op verschillende vlakken. Als jeugdverblijfcentrum spreekt het voor zich dat het hoofdaccent moet liggen op het bereiken van kinderen en jongeren.

Je verblijf moet in eerste instantie betaalbaar zijn voor je doelgroep, uiteraard zonder dat dit de rendabiliteit van je huis in gevaar brengt. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de verblijvende groepen een aangenaam verblijf kunnen hebben en zich goed voelen, bijv. door voldoende binnen- of buitenruimte te voorzien.


Overnachtingsaanbod voor personen met een laag inkomen

lees meer

Voor heel wat kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen is het niet evident om op vakantie te gaan. Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst verbonden aan Toerisme Vlaanderen. Zij trachten een betaalbaar aanbod uit te werken voor deze doelgroep.

Wie een erkend jeugdverblijfcentrum type B of C uitbaat, is daarom verplicht jaarlijks een overnachtingsaanbod voor te behouden voor personen met een laag inkomen.

Het Steunpunt Vakantieparticipatie vraagt aan de jeugdverblijfcentra type B en C om een aanbod door te geven. Een uitbater kan bepaalde periodes vrijhouden of werken op basis van beschikbaarheid. Het aanbod wordt dan gepromoot via de website en de brochures van het Steunpunt. Organisaties die recht hebben op de verminderde tarieven, krijgen van het Steunpunt een kortingsbewijs dat ze dan moeten kunnen voorleggen aan de uitbater.

Meer info op de website van het Steunpunt Vakantieparticipatie.


Brandveiligheidsnormen

lees meer

Alle erkende jeugdverblijfcentra moeten beschikken over een positief brandveiligheidsattest, uitgereikt door de burgemeester. Hoe verloopt zo'n aanvraag?

- De uitbater van een jeugdverblijf vraagt aan de burgemeester van de gemeente waar zijn jeugdverblijf gelegen is, het brandveiligheidsattest aan.

- De burgemeester geeft opdracht aan de brandweer om een inspectiebezoek te verrichten in het jeugdverblijf.

- De brandweer geeft advies aan de burgemeester in verband met de brandveiligheid van het jeugdverblijf. Soms houdt de brandweer daarbij niet alleen rekening met de normen uit het decreet 'toerisme voor allen' (normen: zie brochure pagina 58), maar ook met andere reglementering die van toepassing kan zijn.

- Het advies van de brandweer wordt pas bindend als de burgemeester dat advies onderschrijft. De burgemeester volgt meestal het advies van de brandweer en levert een brandveiligheidsattest of een weigering van attest aan de uitbater. Dit moet gebeuren ten laatste drie maanden na de aanvraag door de uitbater.

Het brandveiligheidsattest is het enige document dat door Toerisme Vlaanderen aanvaard wordt als bewijs dat het jeugdverblijf aan de brandveiligheidsnormen uit decreet 'toerisme voor allen' voldoet.

In bepaalde omstandigheden kan de minister van toerisme voor een jeugdverblijfcentrum een afwijking toestaan op de brandveiligheidsnormen in het decreet 'toerisme voor allen'. Hiervoor moet een goed gemotiveerde aanvraag worden opgestuurd naar de minister. De minister wint dan advies in bij de Technische Commissie Brandveiligheid. Ook CJT maakt deel uit van deze commissie. Afwijkingen worden niet toegestaan voor nog te bouwen verblijven of voor uitbreidingswerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Vijf jaar na de toekenning vervalt het brandveiligheidsattest. Je moet daarom ten minste drie maanden voor de vervaldatum een aanvraag voor een nieuw attest indienen bij de burgemeester. Zoniet wordt de erkenning tijdelijk geschorst. In de praktijk stellen we vast dat het hele proces tot een jaar kan duren ipv drie maanden (keuringen, bezoek brandweer, eventuele aanpassingen uitvoeren, handtekenening burgemeester ...), dus tijdig beginnen is de boodschap!

Soms is er nog andere regelgeving (federaal, gemeentelijk...) inzake brandveiligheid van toepassing op jeugdverblijfcentra. Klik hiervoor op onze pagina rond brandveiligheid. Je vindt er trouwens nog een aantal andere tips en weetjes.


Hygiëne-, comfort- en veiligheidsnormen

lees meer

Elk jeugdverblijfcentrum moet voldoen aan een aantal specifieke hygiëne-, comfort- en veiligheidsnormen. Een medewerker van Toerisme Vlaanderen komt ter plaatse om deze normen te controleren.

De minister van toerisme kan eventueel een afwijking toestaan op deze normen, als de uitbater daar een gegronde reden voor heeft. Afwijkingen voor nog te bouwen verblijven of vergunningsplichtige uitbreidingswerken zijn uitgesloten.

De verschillende hygiëne, comfort- en veiligheidsnormen zijn terug te vinden in de classificatie per type (A, B of C).


Toegankelijkheidsdoorlichting

lees meer

Erkende jeugdverblijfcentra zijn verplicht om een toegankelijkheidsdoorlichting te laten plaatsvinden. Toerisme Vlaanderen zet hiervoor de nodige stappen en laat een adviesbureau voor toegankelijkheid (Inter) ter plaatse komen.

Een toegankelijkheidsdoorlichting is gratis, dit in tegenstelling tot het toegankelijkheidsadvies (aan te vragen bij een aanvraag voor infrastructuursubsidie).

De verzamelde info komt terecht in een databank die ook te raadplegen is op de website van Toegankelijk Vlaanderen.


Aanleveren van overnachtingcijfers

lees meer

Maandelijks moeten overnachtingsgegevens worden doorgestuurd, zowel naar Toerisme Vlaanderen als naar FOD Economie. Deze cijfers worden o.a. gebruikt om na te gaan of je voldoende jeugdovernachtingen behaalt in functie van het label jeugdtoerisme.

De vlotste manier om deze cijfers door te sturen, is gebruik maken van de statistiekenmodule op jeugdverblijven.be. Deze module zorgt ervoor dat beide overheden de cijfers in het juiste formaat aangeleverd krijgen.


Het label jeugdtoerisme

lees meer

Groepsverblijven kunnen het label jeugdtoerisme behalen als ze

- per kalenderjaar minstens 70 % van hun overnachtingen realiseren met personen jonger dan 31 jaar (dit cijfer wordt automatisch berekend voor de gebruikers van de statistiekenmodule) en

- voldoen aan de classificatienormen type A, B of C

Het label jeugdtoerisme is geldig voor onbepaalde duur. Wel vindt om de drie jaar een herinspectie plaats van het gebouw ter plaatse en worden jaarlijks de overnachtingscijfers gecontroleerd.


 

 

 

Terug naar Types en formules

Gerelateerde publicaties

Vragen over types en formules? Neem contact op met CJT Ondersteuning!

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK