Hoe verloopt de aanvraag voor een brandveiligheidsattest?

lees meer

  1. De uitbater van een jeugdverblijf vraagt aan de burgemeester van de gemeente waar zijn jeugdverblijf gelegen is, het brandveiligheidsattest aan.
  2. De burgemeester geeft opdracht aan de brandweer om een inspectiebezoek te verrichten in het jeugdverblijf.
  3. De brandweer geeft advies aan de burgemeester in verband met de brandveiligheid van het jeugdverblijf, rekening houdende met alle wetten en decreten die slaan op dat jeugdverblijf (niet louter en alleen het decreet Toerisme voor allen).
  4. Het advies van de brandweer wordt pas bindend als de burgemeester dat advies onderschrijft. De burgemeester volgt meestal het advies van de brandweer en levert een brandveiligheidsattest of een weigering van attest aan de uitbater.
  5. Het brandveiligheidsattest is het enige document dat aantoont dat het jeugdverblijf voldoet aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften.

Kunnen afwijkingen aangevraagd worden?

lees meer

In bepaalde omstandigheden kan de minister van toerisme voor jouw jeugdverblijf een afwijking toestaan op de normen in het decreet Toerisme voor allen. Hiervoor moet een goed gemotiveerde aanvraag worden ingediend die bekeken wordt op de Technische Commissie Brandveiligheid. Ook CJT vzw maakt deel uit van deze commissie. Heb je een dergelijk probleem, dan neem je best contact op met ons.


Wanneer vervalt het brandveiligheidsattest?

lees meer

Vijf jaar na de toekenning vervalt het brandveiligheidsattest. Je moet daarom ten minste drie maanden voor de vervaldatum een aanvraag voor een nieuw attest indienen. Dat is de theorie, in de praktijk stellen we vast dat het hele proces tot een jaar kan duren (keuringen, bezoek brandweer, eventuele aanpassingen uitvoeren, handtekenening burgemeester ...), dus tijdig beginnen is de boodschap!


Welke wetgeving is nog van toepassing op vlak van brandveiligheid?

lees meer

De wet betreffende de preventie van brand en ontploffing verplicht de aansprakelijkheidsverzekering 'objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing' voor elk publiek toegankelijk gebouw. De definitie van publiek toegankelijk gebouw vermeld niet expliciet de jeugdverblijven, toch is de verzekering een absolute aanrader.

Afhankelijk van jeugdverblijf tot jeugdverblijf kan nog andere wetgeving op vlak van brandveiligheid van toepassing zijn. Zo is de bouwproductrichtlijn op europees niveau de voornaamste richtlijn en werden op federaal niveau voor nieuwe gebouwen basisnormen uitgevaardigd. Ook de lokale overheid is vrij bijkomende en/of strengere brandveiligheidsnormen in te voeren. Hiervoor kunnen ze beroep doen op eigen expertise of te rade gaan bij de provinciale overheid.

Wie personeel in dienst heeft, moet voldoen aan het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Toelichting over dit KB vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Enkele artikelen uit het ARAB (Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming) blijven echter wel behouden (zie KB 28 maart 2014, artikel 21§2).


Aan welke voorwaarden moeten pictogrammen, vluchtwegen en evacuatieplannen voldoen?

lees meer

Omwille van de herkenbaarheid moeten pictogrammen aan vastgestelde normen voldoen. De vluchtroute is voorzien van pictogrammen en veiligheidsverlichting die voldoet aan normen qua installatie en plaatsing (EN1838). Wanneer gebruik gemaakt wordt van een buitenladder, buitentrap of glijbaan kunnen voorwaarden opgelegd worden door de lokale overheid. Voor evacuatieplannen bestaan geen normen.


Wie mag brandwerende deuren plaatsen?

lees meer

Vandaag is het voldoende dat de brandwerende deur geplaatst wordt volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. Je kan de brandwerende deur dus zelf plaatsen of een beroep doen op eender welke schrijnwerker, tenzij de plaatselijke brandweer een gecertificeerde plaatser eist.


Hoe wordt rook gedetecteerd?

lees meer

Er bestaan handmelders en verschillende soorten detectoren: rookdetectoren, thermovelocimetrische detectoren en optische detectoren. De detectoren kunnen zowel autonoom werken als ingeschakeld worden in een automatische branddetectiecentrale. Een handmelder werkt enkel op een detectiecentrale.


Wat kiezen: autonome branddetectoren of automatische branddetectiecentrale?

lees meer

Voor het decreet Toerisme voor allen volstaat voor lage gebouwen (minder dan 10 meter) de plaatsing van autonome branddetectoren. Omdat autonome branddetectoren werken op batterijen, worden ze door de lokale brandweer niet altijd aanvaard. Zij verkiezen dan een automatische branddetectiecentrale op netstroom.


Welke blusmiddelen zijn er nodig in een jeugdverblijf?

lees meer

De keuze van blusmiddelen hangt samen met de brandklassen.

Klasse A: brandbare vaste stoffen (papier, hout, dekens, televisietoestellen, ...)
* blusmiddelen: water, ABC-poederblusser
Klasse B: brandbare vloeistoffen (frituurvet, olie, benzine,...)
* blusmiddelen: ABC-poederblusapparaten, CO2-blusapparaten, branddeken, schuimblussers (minder geschikt voor frituurbranden)
Klasse C: brandbare gassen (aardgas, propaan, butaan,...)
* blusmiddelen: ABC-poederblusapparaten of CO2-blusapparaten


© 2022 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK