Home » Over ons » Historiek

Wat voorafging

Op 13 maart 1963 was de stichting van Centrum voor Jeugdtoerisme vzw een feit door de goedkeuring van de statuten 'bij eenparigheid van stemmen'. Deze statuten verschenen op 4 april 1963 in het Staatsblad, waardoor de vzw ook officieel gestart was. Eigenlijk was dit min of meer een 'nieuwe' start, want voordien waren er andere organisaties waaruit CJT ontstaan is.

Eerst was er de Werkgroep Nederland. Deze vzw werd opgericht door KSA-Gouw West-Vlaanderen in 1960. Door de uitbating van 'hemen' en kampeerterreinen wou deze organisatie het jongerentoerisme aanmoedigen en jongeren de kans geven uitwisselingen te realiseren in het Nederlandse taalgebied in België, Frankrijk en Nederland. Omwille van die doelstelling was de Werkgroep Nederland vooral actief in West-, Zeeuws-, Frans-Vlaanderen en de Voerstreek.

Als CBTJ (Centre Belge du Tourisme des Jeunes) de Werkgroep Nederland aanspreekt bij zijn zoektocht naar een partner in Vlaanderen, is er slechts één probleem: de naam. Het CBTJ heeft nl. een bezwaar tegen het woord 'Nederland'. Dit zorgt voor een naamswijziging in 1961: Wandelhemen - Werkgroep Nederland.

In 1961 wordt binnen het Jeugdverbond voor Katholieke Actie (zeg maar de voorloper van de Katholieke Jeugdraad) een commissie opgericht met de naam 'Centrum voor Jeugdtoerisme'. In deze commissie zetelen vertegenwoordigers van verschillende jeugdbewegingen. Coördinatie en bemiddeling op vlak van kamperen, trekken en reizen zijn de doelstelling. Zo wordt een inventarisatie gemaakt van kampeerterreinen en bivakhuizen en worden de boekingen voor verschillende huizen gecentraliseerd.

Deze activiteiten resulteren in 1962 in de oprichting van de vzw Dienst voor Jeugdtoerisme, die als doel heeft 'het jeugdtoerisme te bevorderen door het behartigen van de belangen zowel van georganiseerde als niet-georganiseerde jeugd, zowel van jeugdbewegingen, openjeugdwerken als jeugdheemverantwoordelijken' (artikel 3 van de statuten).

In 1963 worden de statuten en de naam gewijzigd en is Centrum voor Jeugdtoerisme als vzw een feit. In oktober 1963 erkent het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme CJT als koepelorganisatie voor sociaal toerisme. Zo wordt het mogelijk om voor de aangesloten koepelleden subsidies te verkrijgen bij verbouwingsprojecten.

De tijdslijn

In de loop der jaren groeide CJT. We geven een overzicht aan de hand van enkele vermeldenswaardige jaartallen.

1967: Drieboomkensberg in Westmalle (een domein van VVKSM) wordt het eerste subsidieproject bij het Commissariaat-Generaal voor Toerisme (CGT).

1974: Opstart van Sint-Jansburg in Westmalle in CJT-uitbating.

1975: Het Decreet 'landelijk georganiseerd jeugdwerk' zorgt voor een structurele subsidie van de vzw.

1978: De Lork in Kemmel wordt door het CGT gebouwd en vanaf 1981 uitgebaat door CJT. Verloren Bos in Lokeren wordt door de stad aangekocht met behulp van een aankoopsubsidie van het CGT en wordt vanaf 1981 uitgebaat door CJT.

1981: Het Laathof in Hingene wordt door het CGT verbouwd en vanaf 1982 uitgebaat door CJT.

1984: Door de faling van Wandelhemen vzw worden die huizen (van privé-eigenaars) opgenomen in de boekingscentrale van CJT.

1985: Met subsidies van het CGT wordt domein Ten Berg in Merelbeke aangekocht door CJT.

1986: In de boekingscentrale worden de eerste stappen gezet naar een informatisering.

1987: Elk huis in de boekingscentrale krijgt een huisbrochure met o.a. huishoudelijk reglement en toeristische informatie.

1988: Opstart van Midwester in Koksijde, CJT-uitbating in eigendom.

1989: CJT krijgt zijn vaste stek in Merelbeke waar het nationaal secretariaat vanaf dan gevestigd is.

1990: In de boekingscentrale wordt een actieplan opgesteld ter verbetering van de kwaliteit van de bivakhuizen.

1991: Bouw van Jeugdhotel (later De Tilk genoemd) op domein Ten Berg in Merelbeke, vanaf 1992 uitgebaat door CJT.

1993: Opstart van De Iep in Ieper in CJT-uitbating. In de boekingscentrale wordt een geïnformatiseerd reservatiesysteem in gebruik genomen.

1996: Opstart van 't Wikhof in Ieper in CJT-uitbating. De eerste versie van de brochure "Bouwen aan een bivakhuis" ziet het daglicht.

1998: Op basis van een enquête wordt een brochure over toegankelijkheid van bivakhuizen uitgewerkt.

De boekingscentrale lanceert de website www.cjt.be met kalender en mogelijkheid tot reservatieaanvraag.

CJT wordt gesubsidieerd binnen het nieuwe decreet 'landelijk georganiseerd jeugdwerk'. CJT kiest voor de onderafdeling "dienstverlening aan de jeugd en de jeugdverenigingen". In het kader van die keuze wordt een vormingsaanbod uitgewerkt naar plaatselijke groepen en vinden verschillende onderzoeken plaats. Doordat de vormingsopdracht buiten de eigenlijke werking van CJT (nl. het aanbieden van verblijven voor jeugd) ligt, wordt in het referentiejaar de minimumnorm echter niet gehaald. Daardoor geraakt de organisatie niet erkend binnen dit decreet. Door een decreetswijziging in december 2000 blijft het CJT wel gesubsidieerd, alhoewel niet erkend, indien de werking op peil blijft.

1999: De kaap van de 100 aangesloten huizen in de boekingscentrale wordt overschreden.

2000: Na een doorlichting van de organisatie kiest CJT voor een herstructurering. Er komen drie afzonderlijke beheersgebieden: "Bivakhuizen en Boekingscentrale", "Volpensionhuizen" en "Vorming en Ontwikkelingen", met telkens een coördinator voor deze werking. Elk beheersgebied heeft zijn eigen beheersgroep, d.i. een soort stuurgroep waar beleidsvoorbereidend gewerkt wordt en waar de specifieke belanghebbenden van dit deel van de organisatie in vertegenwoordigd zijn. Voorstellen stromen vanuit die groepen door naar de Raad van Beheer.

2001: In 2001 wordt ervoor gekozen om een vierde beheersgebied te onderscheiden: "Administratieve en Technische Zaken".

2002: Opstart van De Kompel in Beringen in CJT-uitbating & opstart van De Carrousel in Vollezele, gebouwd door Toerisme Vlaanderen en uitgebaat door CJT.

Er is een nieuw decreet op het Vlaams Jeugdbeleid. In de marge van de besprekingen die aan dit nieuwe decreet voorafgingen, werd duidelijk dat binnen deze regelgeving en subsidiemogelijkheden niet echt een passende plaats was voor organisaties zoals CJT, die vooral dienstverlenend en faciliterend werken in functie van het jeugdwerk.
Door de overgangsregeling binnen dit decreet op het Vlaams Jeugdbeleid blijft de organisatie gesubsidieerd gedurende de jaren 2002 en 2003. Voor 2004 wordt een subsidie 'ad nominatum' voorzien, in afwachting van een definitieve oplossing.

2003: Het oude decreet op het sociaal toerisme wordt vervangen door een nieuw decreet 'toerisme voor allen'. Dit decreet regelt erkenning en infrastructuursubsidies voor jeugdverblijfcentra. CJT wordt binnen dit decreet ook erkend als managementondersteuningspunt voor de huizen die CJT zelf uitbaat.

2004: Binnen het nieuwe decreet "houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme" wordt CJT ondersteuningsstructuur voor jeugdverblijfcentra. Daardoor wordt de eigenlijke kerntaak gedeeltelijk decretaal bevestigd. Reeds 40 jaar is de organisatie immers bezig met het uitbouwen van een boekingscentrale en het begeleiden van de aangesloten aanbieders van jeugdverblijfsinfrastructuur.

2005: CJT wordt voor het eerst gesubsidieerd als ondersteuningsstructuur. Dit gebeurt op basis van een driejaarlijkse beleidsnota 2005-2007. De ondersteuningsstructuur van CJT wordt uitgebouwd met o.m. een eigen website en een nieuw magazine HuisWerk.

2007: CJT lanceert de nieuwe website www.jeugdverblijven.be, waar meer dan 500 Vlaamse jeugdverblijfcentra zijn op terug te vinden.

2008: Het beheersgebied "Bivakhuizen en Boekingscentrale" wordt opgesplitst in twee aparte beheersgebieden: "Boekingscentrale" en "Zelfkookhuizen".

2009: CJT kiest voor een nieuwe naamgeving van de beheersgebieden. Aan de buitenwereld wordt duidelijk gemaakt dat CJT bestaat uit drie afzonderlijke deelwerkingen: CJT Ondersteuning, CJT Boekingscentrale en CJT Verblijfcentra (een optelsom van de beheersgebieden 'Volpensionhuizen' en 'Zelfkookhuizen').
CJT kiest tegelijk voor een huisstijl met de vernieuwde website en HuisWerk als vlaggenschepen.

2011: CJT Ondersteuning heeft nu ook een aanbod voor jeugdkampeerterreinen in Vlaanderen.

2013: CJT Verblijfcentra implementeert centrale reservatiesoftware voor de eigen volpensionhuizen & CJT viert op 4 mei de vijftigste verjaardag van de vzw.

2015: CJT zet de uitbating van jeugdverblijfcentrum De Carrousel in Vollezele stop.

2018: De beheersgebieden "volpensionhuizen" en"'zelfkookhuizen" worden samengevoegd binnen de deelwerking CJT Verblijfcentra en worden voortaan aangestuurd door eenzelfde coördinator.

Vragen over hoe CJT je kan helpen?

Vraag het ons

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK