Home » Thema's » Financieel » Subsidies » Infrastructuursubsidies

Infrastructuursubsidies

Jeugdverblijfcentra kunnen aankloppen bij verschillende overheden. Een overzicht ...

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen subsidieert maximaal 40 % van de kosten voor  moderniseringswerken, brandveiligheidwerken en infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen.

Werken die te maken hebben met toegankelijkheid en het energiezuiniger maken van de infrastructuur zijn uitgesloten, daarvoor kan je eventueel aankloppen bij het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) - zie verder. Bij overlap moet je de verschillende werken en bijhorende facturen uitsplitsen.

De subsidie van Toerisme Vlaanderen is enkel mogelijk voor onroerende goederen. Meubilair, keukentoestellen, verplaatsbare speeltuigen e.d. komen dus niet in aanmerking. Onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden aan het private gedeelte van het gebouw en aankoop van gebouwen en gronden zijn altijd uitgesloten. Ook werken die reeds zijn uitgevoerd alvorens de infrastructuursubsidie wordt aangevraagd, zijn nooit subsidieerbaar.

Extra info vind je op de website van Toerisme Vlaanderen.

 

Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI)

Het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) subsidieert infrastructuurwerken in jeugdverblijfcentra, enerzijds op het vlak van toegankelijkheid, anderzijds op het vlak van energiezuinige ingrepen. De subsidie bedraagt telkens maximaal 60 % van de bouwkost.

We overlopen hieronder de belangrijkste criteria. Zo zijn er een aantal algemene voorwaarden waaraan elke aanvrager moet voldoen:

- De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid. Dus particuliere uitbaters of feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking.

- De infrastructuur ligt in Vlaanderen of Brussel.

- Minstens 40 % van de kosten wordt gedragen door andere overheden of eigen inbreng. Cumuleren met gemeentelijke subsidie is dus mogelijk. Ook bij Toerisme Vlaanderen kan je nog infrastructuursubsidies aanvragen, met uitzondering van duurzaamheid en toegankelijkheidswerken.  Wil je bijvoorbeeld het sanitair vernieuwen dan dien je de factuur van de energiezuinige verwarmingsketel en de investeringen in het kader van toegankelijkheid in bij het FoCI, de andere facturen bij Toerisme Vlaanderen.

- De aanvrager kan aantonen dat hij nog minstens 20 jaar beschikkingsmacht heeft over de infrastructuur.

Als je subsidies aanvraagt voor toegankelijkheid, dient een toegankelijkheidsadvies toegevoegd te worden aan het dossier. Opgelet: een toegankelijkheidsadvies is niet hetzelfde als een toegankelijkheidsdoorlichting. Een doorlichting gebeurt voor elk erkend jeugdverblijfcentrum en is gratis. Een advies wordt opgesteld op maat van de geplande verbouwingen en kost wel geld. Je dient dit tijdig aan te vragen bij Inter.

Voor de subsidie voor energiezuinige ingrepen gelden volgende specifieke voorwaarden:

- Er moet een jaarlijks energieverbruik zijn van minstens 100 000 kWh. Dit op basis van het gemeten energieverbruik in 2015. Het gaat over de som van elektriciteit, gas, mazout, hout ... Kom je niet aan dit minimumverbruik, neem dan contect op met CJT Ondersteuning: wij organiseren jaarlijks een gecoördineerde aanvraag waar ook kleinere jeugdverblijven kunnen op intekenen.

- De geplande energiebesparing moet becijferd worden.

- Het energieverbruik moet gedurende tien jaar jaarlijks opgevolgd worden.

- Er moet een breder actieplan zijn om personeel en publiek te sensibiliseren.

- De subsidie bedraagt maximaal 60 % van de kost van de uitgevoerde werken en is nooit hoger dan 500 000 euro. Subsidieerbare maatregelen zijn: uitvoeren van een energieaudit, installeren van energiezuinige verlichting, isoleren van vloeren, dak en muren, plaatsen van superisolerend glas, installeren van slimme energiemonitor, plaatsen van zonneboiler, plaatsen van centrale verwarming, aansluiten op warmtenet, vervangen van bestaande installatie door warmtepomp of vervangen van mazoutinstallatie door gasinstallatie. Ook nieuwbouwprojecten zijn mogelijk.

De subsidiebeslissing wordt bekendgemaakt uiterlijk op 1 oktober. Pas vanaf die datum kan de procedure voor de openbare aanbesteding worden opgestart.

Extra info vind je op de website van FoCI.

 

Europese subsidies

Vlaams Programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020

Op 13 februari 2015 keurde de Europese Commissie het derde Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goed. Een programma dat onder andere inzet op het versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen. De uitbreiding of bouw van een jeugdverblijf kan onder deze doelstelling gerealiseerd worden als de werking zich bovendien richt op kwetsbare groepen of het jeugdverblijf een multicultureel karakter heeft zoals een kinderopvang.

Leader

LEADER is een letterwoord en staat voor ‘Liaison entre actions de développement de l’économie rurale’. Maar voor wie zoekt naar financiële middelen is het misschien meer. Via LEADER-projecten is het namelijk mogelijk om bepaalde projecten te financieren met Europees geld. Al zijn er opnieuw voorwaarden.

Het jeugdverblijf moet liggen in een van de 12 LEADER-gebieden en het moet inspelen op de prioriteiten die voor elk LEADER-gebied afzonderlijk worden bepaald. Dit kan bijv. zijn: "leefbare dorpen", "landbouw- en natuureducatie" of "startende en rurale ondernemers".

Platteland Plus

Platteland Plus maakt het mogelijk om plattelandsprojecten te financieren in landelijke gebieden die door een te hoge bevolkingsdichtheid niet behoren tot het plattelandsgebied dat Vlaanderen vooropstelde voor PDPO of LEADER. Binnen deze maatregel gaat vooral aandacht naar het versterken van de plattelandseconomie.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de Europese subsidiemogelijkheden verwijzen we graag door naar de plaatselijke contactpersonen.

Terug naar Subsidies

Gerelateerde publicaties

Vragen over subsidies? Neem contact op met CJT Ondersteuning!

 

© 2020 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK